Návrh usnesení Valné hromady Žerotín a.s.

Mgr. Dagmar Mlýnková
V. Volavého 1639, 696 62 Strážnice

Žerotín, a.s.
Za Drahou 1331
696 62 Strážnice
e-mail: zerotin@cbox.cz

Ve Strážnici dne 19.6.2014

Věc: Řádná valná hromada obchodní korporace Žerotín, a.s. – písemné znění návrhu menšinového akcionáře na usnesení valné hromady svolané na den 24.6.2014

  1. Dovoluji si touto cestou vyjádřit podporu a přání úspěchu obchodní společnosti, která – jak doufám – v rámci své činnosti při obhospodařování zemědělských pozemků přispívá k udržení zaměstnanosti v regionu a k zachování přirozených funkcí krajiny a jejího charakteru, se zájmem na dlouhodobé udržielnosti, nikoliv orientací na dosahování krátkodobého zisku. Svoji důvěru praktickým způsobem osvědčuji i dlouhodobou držbou akcií společnosti, jichž nemám v úmyslu se zbavovat.
  2. Současně ovšem konstatuji, že základními právy akcionáře dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jakož i dle platného znění stanov společnosti jsou právo na podíl ze zisku společnosti (čl. IX. odst. 3. stanov) a právo aktivní účasti na valné hromadě společnosti (čl. IX. odst. 12., 13. stanov).
  3. V souvislosti s konáním řádné valné hromady společnosti Žerotín, a.s., se sídlem Za Drahou 1331, 696 62 Strážnice, IČ 63495465, která je svolána na den 24.6.2014 ve 13 h do sídla společnosti, jakožto menšinový akcionář společnosti sděluji, že hodlám uplatnit své právo podat návrh na usnesení valné hromady.
  4. Z uvedeného důvodu ve lhůtě předkládám písemné vyhotovení svého návrhu:
    a) Valná hromada schvaluje Účetní závěrku společnosti za rok 2013, jak byla předložena představenstvem a dozorčí radou společnosti, bez výhrad.
    b) Valná hromada schvaluje rozdělení zisku dle Účetní závěrky společnosti za rok 2013 tak, že část zisku ve výši 1.500.000,00 Kč se rozděluje mezi akcionáře, a to tak, že na každou akcii v nominální hodnotě 1.000 Kč připadá z rozdělovaného zisku podíl ve výši 10 Kč, na každou akcii v nominální hodnotě 10.000 Kč připadá z rozdělovaného zisku podíl ve výši 100 Kč a na každou akcii v nominální hodnotě 100.000 Kč připadá z rozdělovaného zisku podíl ve výši 1.000 Kč; zbývající část zisku ve výši 1.089.505,64 Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk z minulých let.
  5. Stručné odůvodnění návrhu: Za dobu existence společnosti opakovaně po řadu let nedošlo k rozdělení byť i jen části zisku společnosti. S ohledem na ohlášený záměr budoucího zaknihování akcií, kdy zřízením majetkových účtů akcionářů by zejména drobným akcionářům vznikly dosud nekryté náklady, navrhuje se vyplacení dividendy ve výši, která na jednu stranu nikterak existenčně neohrožuje hospodaření společnosti a respektuje i zájem na navýšení vlastních zdrojů společnosti převodem nikoliv nevýznamné části zisku na účet nerozděleného zisku z minulých let, na druhou stranu současně akcionářům umožňuje přiměřeným způsobem krytí jejich budoucích zvýšených nákladů na vedení majetkových účtů u příslušných subjektů.

Podávám tuto zprávu a jsem s pozdravem

S veškerou úctou

Mgr. Dagmar Mlýnková,
roz. Sochorová,
akcionář společnosti
adresa V. Volavého 1639,
696 62 Strážnice
nar. 7.1.1980