Valná hromada červen 2015

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti Žerotín, a.s.
se sídlem ve Strážnici, Za Drahou 1331, PSČ 69662

kterou svolává představenstvo akciové společnosti na čtvrtek 18.6.2015 ve 13 hodin do jídelny akciové společnosti Žerotín, Za Drahou 1331, Strážnice
Presence: od 12 hodin do 13.00 hodin. Prosíme akcionáře o dochvilnost a včasný příchod z důvodu značného počtu akcionářů.

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení, schválení jednacího řádu
  2. Volba předsedy valné hromady a ostatních orgánů – zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčitatelů hlasů, mandátové komise
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku společnosti, projednání účetní závěrky za rok 2014, návrh na rozdělení hospodářského výsledku
  4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2014, přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
  5. Diskuse
  6. Schválení návrhu na usnesení a závěr

Návrh na usnesení valné hromady:

Valná hromada

  1. Schvaluje Účetní závěrku společnosti za rok 2014 včetně navrženého rozdělení zisku dle návrhu představenstva a dozorčí rady společnosti (Představenstvo a dozorčí rada navrhují schválit účetní závěrku za rok 2014 bez připomínek a zisk ve výši 9.538.496,11 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let)
  2. Bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva za rok 2014
  3. Bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2014

Tato pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.zerotinas.cz. Další dokumenty vztahující se k jednotlivým bodům jsou k nahlédnutí v sídle společnosti, v kanceláři ředitele, a to v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hodin.Akcionář má právo vyžádat si kopii výroční zprávy na svůj náklad.

Právo hlasovat na valné hromadě má pouze akcionář, který je zapsán k rozhodnému dni v seznamu akcionářů, nebo jeho zástupce.

Při presentaci se každý akcionář i zmocněnec prokáže občanským průkazem a touto pozvánkou. Akcionář může ke svému zastupování pověřit na základě ověřené plné moci jiného akcionáře, který však nesmí být člen představenstva ani dozorčí rady. Z plné moci musí být zřejmé, že se jedná o zastupování akcionáře na valnou hromadu společnosti Žerotín a.s., konanou dne 18.6.2015. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

V případě neúčasti potřebného počtu hlasů akcionářů a tedy neschopnosti se usnášet svolá představenstvo náhradní valnou hromadu se stejným programem. Ani v tomto případě nepřísluší náhrada nákladů.

… více v přiložených materiálech

Materiály ke stažení