Valná hromada červen 2016

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti Žerotín, a.s.
se sídlem ve Strážnici, Za Drahou 1331, PSČ 69662

kterou svolává představenstvo akciové společnosti na čtvrtek 16.6.2016 ve 13 hodin do jídelny akciové společnosti Žerotín, Za Drahou 1331, Strážnice
Presence: od 12 hodin. Prosíme akcionáře o dochvilnost a včasný příchod z důvodu značného počtu akcionářů.

Pořad jednání valné hromady:

 1. Zahájení, schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady
 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015
 3. Řádná účetní závěrka za rok 2015; návrh na rozdělení zisku za rok 2015. Představenstvo po přezkoumání dozorčí radou navrhuje zisk ve výši 14.138.304,76 Kč rozdělit na částku ve výši 5.000 000 Kč a tuto převést do fondu na krytí ztráty z prodeje akcií a na částku ve výši 9.138.304,76 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let
 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2015
 5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015; řádné účetní závěrky za rok 2015; rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015
 6. Změna stanov společnosti
 7. Odvolání a volba členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady, včetně poskytovaných plnění
 8. Odvolání a volba členů představenstva a Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva, včetně poskytovaných plnění
 9. Informace představenstva o prodeji akcií společnosti akcionářům, návrh na stanovení ceny pro prodej vykoupených akcií společností v roce 2015 a v roce 2016 za cenu ve výši 6% nominální ceny akcií, informace představenstva o budoucím záměru změny jmenovité hodnoty akcií tak, aby nejnižší jmenovitá hodnota akcie společnosti byla ve výši 100.000,–Kč a s tím spojené výměny akcií
 10. Diskuse
 11. Závěr

… více v přiložených materiálech

Materiály ke stažení