Valná hromada - červen 2021

Zveme vás na řádnou valnou hromadu akciové společnosti Žerotín, a.s. se sídlem ve Strážnici, Za Drahou 1331, PSČ 69662, konanou dne 15.6.2021 od 13:00

Vinotéka Marina ukončení provozu

Naše prodejna vína na adrese Hodonín Cihlářská čtvrť 3841/25 - Za obchodním domem Marina, ukončila provoz a prodej vína.


Degustace vín u vás doma – Online III

Vzhledem ke stále trvajícím vládním opatřením proti Covidu19 jsme se rozhodli Vám opět zprostředkovat online degustaci našich vín. Tentokráte i s novým mladým vínem z ročníku 2020.


Valná hromada - červen 2020

Zveme vás na řádnou valnou hromadu akciové společnosti Žerotín, a.s. se sídlem ve Strážnici, Za Drahou 1331, PSČ 69662, konanou dne 25.6.2020 od 13:00

Online degustace

Reagujeme na současnou situaci, a chceme s vámi vyzkoušet online degustaci našich vín. Připojte se.


Valná hromada - červen 2019

Zveme vás na řádnou valnou hromadu akciové společnosti Žerotín, a.s. se sídlem ve Strážnici, Za Drahou 1331, PSČ 69662, konanou dne 26.6.2019 od 13:00

Valná hromada - červen 2018

Zveme vás na řádnou valnou hromadu akciové společnosti Žerotín, a.s. se sídlem ve Strážnici, Za Drahou 1331, PSČ 69662, konanou dne 26.6.2018 od 13:00

Valná hromada - červen 2017

Zveme vás na řádnou valnou hromadu akciové společnosti Žerotín, a.s. se sídlem ve Strážnici, Za Drahou 1331, PSČ 69662, konanou dne 22.6.2017 od 13:00

Výročí firmy Žerotín a.s.

Dne 22.6. 2016 oslaví Žerotín a.s. 20 let od založení akciové společnosti.

Akciová společnost Žerotín je moderní prosperující zemědělský podnik zabývající se rostlinnou a živočišnou výrobou.

Děkujeme všem svým zaměstnancům za kvalitně odvedenou práci, a svým obchodním partnerům za přízeň. Těšíme se do budoucna na další spolupráci.


Valná hromada červen 2016

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti Žerotín, a.s.
se sídlem ve Strážnici, Za Drahou 1331, PSČ 69662

kterou svolává představenstvo akciové společnosti na čtvrtek 16.6.2016 ve 13 hodin do jídelny akciové společnosti Žerotín, Za Drahou 1331, Strážnice
Presence: od 12 hodin. Prosíme akcionáře o dochvilnost a včasný příchod z důvodu značného počtu akcionářů.

Více informací naleznete v detailu nebo v celém znění (pdf).


Odkoupení akcií

Představenstvo akciové společnosti Žerotín upozorňuje stávající akcionáře na možnost odkoupení akcií společnosti.

Bližší informace k odprodeji akcií podá ing. Marek Poslušný, ekonom společnosti, tel. č. 723 191 028 nebo 602 578 723.


Valná hromada červen 2015

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti Žerotín, a.s.
se sídlem ve Strážnici, Za Drahou 1331, PSČ 69662

kterou svolává představenstvo akciové společnosti na čtvrtek 18.6.2015 ve 13 hodin do jídelny akciové společnosti Žerotín, Za Drahou 1331, Strážnice
Presence: od 12 hodin do 13.00 hodin. Prosíme akcionáře o dochvilnost a včasný příchod z důvodu značného počtu akcionářů.

Pořad jednání valné hromady:

 1. Zahájení, schválení jednacího řádu
 2. Volba předsedy valné hromady a ostatních orgánů – zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčitatelů hlasů, mandátové komise
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku společnosti, projednání účetní závěrky za rok 2014, návrh na rozdělení hospodářského výsledku
 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2014, přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
 5. Diskuse
 6. Schválení návrhu na usnesení a závěr

Návrh na usnesení valné hromady:

Valná hromada

 1. Schvaluje Účetní závěrku společnosti za rok 2014 včetně navrženého rozdělení zisku dle návrhu představenstva a dozorčí rady společnosti (Představenstvo a dozorčí rada navrhují schválit účetní závěrku za rok 2014 bez připomínek a zisk ve výši 9.538.496,11 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let)
 2. Bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva za rok 2014
 3. Bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2014

Tato pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.zerotinas.cz. Další dokumenty vztahující se k jednotlivým bodům jsou k nahlédnutí v sídle společnosti, v kanceláři ředitele, a to v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hodin.Akcionář má právo vyžádat si kopii výroční zprávy na svůj náklad.

Právo hlasovat na valné hromadě má pouze akcionář, který je zapsán k rozhodnému dni v seznamu akcionářů, nebo jeho zástupce.

Při presentaci se každý akcionář i zmocněnec prokáže občanským průkazem a touto pozvánkou. Akcionář může ke svému zastupování pověřit na základě ověřené plné moci jiného akcionáře, který však nesmí být člen představenstva ani dozorčí rady. Z plné moci musí být zřejmé, že se jedná o zastupování akcionáře na valnou hromadu společnosti Žerotín a.s., konanou dne 18.6.2015. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

V případě neúčasti potřebného počtu hlasů akcionářů a tedy neschopnosti se usnášet svolá představenstvo náhradní valnou hromadu se stejným programem. Ani v tomto případě nepřísluší náhrada nákladů.

… více v přiložených materiálech

Materiály ke stažení


Odkup vykoupených akcií

Vzhledem k množícím se případům, kdy různé společnosti oslovují vlastníky pozemků za účelem odkoupení půdy s cílem jiným než na ní hospodařit, Vás kontaktuje rovněž představenstvo naší  společnosti, která na ní hospodaří a chce tak činit i nadále za účelem výroby kvalitních zemědělských komodit, jež jsou základem zdravých českých potravin.

Společnost Žerotín a.s. hospodaří na pozemcích katastrálního území obcí Strážnice, Petrov, Sudoměřice, Tvarožná Lhota a Radějov, kde jste vlastníkem pozemků, o jejichž odkoupení máme zájem.

Při uzavření kupní smlouvy s naší společností Vám nabízíme:

 • platbu v hotovosti nebo bankovním převodem na Váš účet ihned po provedení zápisu Katastrálním úřadem
 • osobitý přístup, rychlé a solidní jednání
 • zajištění veškerého potřebného právního servisu na náklady společnosti (vyhotovení kupní smlouvy, úhradu poplatků za vklad do KÚ, vyhotovení přiznání a úhradu daně z nabytí nemovitých věcí)

Máte-li zájem Vaše zemědělské pozemky prodat, můžete si vybrat některou z variant kontaktu:

 • Kontaktujte nás na telefonním čísle 518332534 nebo 733600867  – vyřizuje p. Šrůtka
 • Zašlete vyplněnou návratku na adresu  Žerotín, a.s., Za Drahou 1331, 69662 Strážnice nebo emailem na adresu zerotin@cbox.cz

Text celého dopisu si můžete stáhnout ve formátu pdf – Výkup půdy Žerotín a.s.


Odkoupení pozemků

Vzhledem k množícím se případům, kdy různé společnosti oslovují vlastníky pozemků za účelem odkoupení půdy s cílem jiným než na ní hospodařit, Vás kontaktuje rovněž představenstvo naší  společnosti, která na ní hospodaří a chce tak činit i nadále za účelem výroby kvalitních zemědělských komodit, jež jsou základem zdravých českých potravin.

Společnost Žerotín a.s. hospodaří na pozemcích katastrálního území obcí Strážnice, Petrov, Sudoměřice, Tvarožná Lhota a Radějov, kde jste vlastníkem pozemků, o jejichž odkoupení máme zájem.

Při uzavření kupní smlouvy s naší společností Vám nabízíme:

 • platbu v hotovosti nebo bankovním převodem na Váš účet ihned po provedení zápisu Katastrálním úřadem
 • osobitý přístup, rychlé a solidní jednání
 • zajištění veškerého potřebného právního servisu na náklady společnosti (vyhotovení kupní smlouvy, úhradu poplatků za vklad do KÚ, vyhotovení přiznání a úhradu daně z nabytí nemovitých věcí)

Máte-li zájem Vaše zemědělské pozemky prodat, můžete si vybrat některou z variant kontaktu:

 • Kontaktujte nás na telefonním čísle 518332534 nebo 733600867  – vyřizuje p. Šrůtka
 • Zašlete vyplněnou návratku na adresu  Žerotín, a.s., Za Drahou 1331, 69662 Strážnice nebo emailem na adresu zerotin@cbox.cz

Text celého dopisu si můžete stáhnout ve formátu pdf – Výkup půdy Žerotín a.s.


Návrh usnesení Valné hromady Žerotín a.s.

Mgr. Dagmar Mlýnková
V. Volavého 1639, 696 62 Strážnice

Žerotín, a.s.
Za Drahou 1331
696 62 Strážnice
e-mail: zerotin@cbox.cz

Ve Strážnici dne 19.6.2014

Věc: Řádná valná hromada obchodní korporace Žerotín, a.s. – písemné znění návrhu menšinového akcionáře na usnesení valné hromady svolané na den 24.6.2014

 1. Dovoluji si touto cestou vyjádřit podporu a přání úspěchu obchodní společnosti, která – jak doufám – v rámci své činnosti při obhospodařování zemědělských pozemků přispívá k udržení zaměstnanosti v regionu a k zachování přirozených funkcí krajiny a jejího charakteru, se zájmem na dlouhodobé udržielnosti, nikoliv orientací na dosahování krátkodobého zisku. Svoji důvěru praktickým způsobem osvědčuji i dlouhodobou držbou akcií společnosti, jichž nemám v úmyslu se zbavovat.
 2. Současně ovšem konstatuji, že základními právy akcionáře dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jakož i dle platného znění stanov společnosti jsou právo na podíl ze zisku společnosti (čl. IX. odst. 3. stanov) a právo aktivní účasti na valné hromadě společnosti (čl. IX. odst. 12., 13. stanov).
 3. V souvislosti s konáním řádné valné hromady společnosti Žerotín, a.s., se sídlem Za Drahou 1331, 696 62 Strážnice, IČ 63495465, která je svolána na den 24.6.2014 ve 13 h do sídla společnosti, jakožto menšinový akcionář společnosti sděluji, že hodlám uplatnit své právo podat návrh na usnesení valné hromady.
 4. Z uvedeného důvodu ve lhůtě předkládám písemné vyhotovení svého návrhu:
  a) Valná hromada schvaluje Účetní závěrku společnosti za rok 2013, jak byla předložena představenstvem a dozorčí radou společnosti, bez výhrad.
  b) Valná hromada schvaluje rozdělení zisku dle Účetní závěrky společnosti za rok 2013 tak, že část zisku ve výši 1.500.000,00 Kč se rozděluje mezi akcionáře, a to tak, že na každou akcii v nominální hodnotě 1.000 Kč připadá z rozdělovaného zisku podíl ve výši 10 Kč, na každou akcii v nominální hodnotě 10.000 Kč připadá z rozdělovaného zisku podíl ve výši 100 Kč a na každou akcii v nominální hodnotě 100.000 Kč připadá z rozdělovaného zisku podíl ve výši 1.000 Kč; zbývající část zisku ve výši 1.089.505,64 Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk z minulých let.
 5. Stručné odůvodnění návrhu: Za dobu existence společnosti opakovaně po řadu let nedošlo k rozdělení byť i jen části zisku společnosti. S ohledem na ohlášený záměr budoucího zaknihování akcií, kdy zřízením majetkových účtů akcionářů by zejména drobným akcionářům vznikly dosud nekryté náklady, navrhuje se vyplacení dividendy ve výši, která na jednu stranu nikterak existenčně neohrožuje hospodaření společnosti a respektuje i zájem na navýšení vlastních zdrojů společnosti převodem nikoliv nevýznamné části zisku na účet nerozděleného zisku z minulých let, na druhou stranu současně akcionářům umožňuje přiměřeným způsobem krytí jejich budoucích zvýšených nákladů na vedení majetkových účtů u příslušných subjektů.

Podávám tuto zprávu a jsem s pozdravem

S veškerou úctou

Mgr. Dagmar Mlýnková,
roz. Sochorová,
akcionář společnosti
adresa V. Volavého 1639,
696 62 Strážnice
nar. 7.1.1980


Přijmeme technologa/vinaře

Přijmeme do pracovního poměru technologa/vinaře (sklepmistra), nástup možný ihned.

Nabízíme možnost zaměstnání v prosperující firmě a v mladém kolektivu.

Formulář pro odeslání životopisu

Děkujeme za váš zájem. Výběrové řízení je již ukončeno.


Valná hromada – červen 2014

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti Žerotín, a.s., se sídlem ve Strážnici, Za Drahou 1331, PSČ 69662, kterou svolává představenstvo akciové společnosti na čtvrtek 26.6.2014 ve 13 hodin do jídelny akciové společnosti Žerotín, Za Drahou 1331, Strážnice.

Bližší informace v dokumentu word a v dokumentu pdf.


Nákup zemědělské půdy

Žerotín a.s. Strážnice nakupuje zemědělskou půdu – cena dohodou.

Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle +420 733 600 867 u p. Šrůtky.